Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: Suppro, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 53796349.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Suppro opdracht heeft gegeven tot het verlenen van ondersteuning op afstand of het volgen van een (online) training/traject.

1.3 Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot het verlenen van diensten.

Artikel 2: Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Suppro wordt gesloten.
  • Een aanbod van Suppro is vrijblijvend en 1 maand geldig.
  • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: De Overeenkomst bij ondersteuning op afstand / online leeromgeving

3.1 De Overeenkomst bepaalde duur wordt aangegaan voor een bepaalde periode die in de Overeenkomst staat vermeld.

3.2 De Overeenkomst onbepaalde duur wordt eerst aangegaan voor een periode van een jaar. Na afloop van dat jaar wordt de Overeenkomst onbepaalde duur stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, berusten de intellectuele eigendomsrechten op de werkzaamheden uitsluitend bij Suppro. Opdrachtgever is gerechtigd om de werkzaamheden te gebruiken voor het overeengekomen doel voor diens bedrijf. Opdrachtgever garandeert dat buiten dat doel derden geen kennis kunnen nemen van de werkzaamheden en dat deze op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden.

3.4 Meerwerk wordt in rekening gebracht conform het in de overeenkomst vermelde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

3.5 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Suppro te worden vermeld. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4: De uitvoering van werkzaamheden en de verplichtingen van Suppro

4.1 In de Overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de Werkzaamheden

4.2 Suppro spant zich in om de werkzaamheden uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst kan niet worden aangemerkt als een resultaatsverbintenis.

4.3 Suppro voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit.

4.4 De werkzaamheden worden uitgevoerd op afstand in het thuiskantoor van Suppro. Alsmede met gebruikmaking van eigen apparatuur en voorzieningen tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. In geval van een online training volgt de koper zelf de training online op zijn/haar eigen apparatuur.

Artikel 5: Verwerking persoonsgegevens

5.1 Indien Suppro bij de werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt, zal Suppro dit doen met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving.

Artikel 6: Specifieke aspecten overeenkomst bepaalde duur

6.1 Indien Suppro op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van het overeenkomst bepaalde duur vallen, worden deze werkzaamheden vergoed als meerwerk.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door deze werkzaamheden de overeengekomen of verwachte einddatum van het overeenkomst bepaalde duur kan worden beïnvloed.

6.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst bepaalde duur in fasen zal worden uitgevoerd, kan Suppro de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.

6.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst bepaalde duur voortijdig beeindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van opdrachtgever worden op het moment van beeindiging van de overeenkomst bepaalde duur direct en volledig opeisbaar.

6.5 Onverminderd de verplichtingen van Suppro, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de door Suppro gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Suppro de implementatie van dezde adviezen zal uitvoeren.

6.6. In de overeenkomst bepaalde duur is de aansprakelijkheid van Suppro beperkt tot maximaal de reeds overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden.

6.7. Indien de overeenkomst bepaalde duur is onderverdeeld is delen/fases, is de aansprakelijkheid van Suppro verder beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding voor het onderdeel/de fase waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 7: Specifieke aspecten overeenkomst onbepaalde duur

7.1 In de overeenkomst onbepaalde duur staat het overeengekomen aantal uur per maand vermeld dat Suppro de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verricht.

7.2 Indien de daadwerkelijk door Suppro bestede tijd in een maand afwijkt van het overeengekomen aantal uur, zal Suppro opdrachtgever hierover informeren. Suppro is gerechtigd dit als meerwerk in rekening te brengen bij opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst onbepaalde duur voortijdig beëindigt, behoudt Suppro aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en enventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever voor de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst onbepaalde duur direct en volledig opeisbaar.

7.4 Suppro is gerechten om eens per jaar haar tariegen aan te passen. Suppro zal opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

7.5 Suppro is gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeenkomst onbepaalde duur aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.6 In de overeenkomst onbepaalde duur is de aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Suppro beperkt tot maximaal het honorarium dat door Suppro in de 6 maanden voorafgaand aan het schadevoorval te zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening is gebracht en door opdrachtgever is voldaan.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Suppro verplicht zich tot geheimhouding van door of namens opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van opdrachtgever.

8.2 Deze geheimhoudingdplicht van lid 1 geldt niet indien:

– Suppro verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

– de informatie algemeen bekend wordt;

– Suppro optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij dezde informatie van belang kan zijn.

Artikel 9: Honorarium en betaling

9.1 De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van Suppro.

9.2 Facturen worden electronisch verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

9.3 Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.

9.4 Indien op enig moment opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Suppro gerechtigd de werkzaamheden op de te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

9.5 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

9.6 Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Suppro gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling van onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

9.7 In redelijkheid gemaakte gerechtelijke kosten die Suppro maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.

10.2 Opzegging dient schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan.

10.3 In geval van overmacht van Suppro, waaronder mede begrepen ziete of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Suppro, computerstoring of -uitval, is Suppro gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

10.4 Overeenkomst eindigt in geval van overleden van een der partijen.

10.5 Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

10.6 Indien Suppro de overeenkomst (tussentijds) beeindigt, of als de overeenkomst op grond van overmacht van Suppro wordt beeindigd, behoudt Suppro aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden.